Inžinierske a poradenské služby v oblasti Elektro a Merania a regulácie
Spoločnosť v rámci projekčných a investorských činností v oblasti elektro a priemyselnej automatizácie ponúka:
 • Poradenstvo a inžinierske činnosti pri vypracovávaní zadania pre jednotlivých dodávateľov dielčích častí, spracovanie tendrovej dokumentácie.
 • Poradenstvo, spracovanie a vyhodnotenie predložených ponúk od potenciálnych dodávateľov pre jednotlivé časti.
 • Poradenstvo, kontrola, pripomienkovanie a koordinácia spracovávanej dokumentácie v štádiu Basic design, Detail design, As built, jednotlivými dodávateľmi.
 • Poradenstvo a podpora pri kontrole jednotlivých dodávateľov zariadení počas prípravy a výroby dodávaných zariadení, kontrola plnenia termínov v čase výroby, kvality výroby, konečné prebierky zariadení u výrobcu, FAT atď,
 • Poradenstvo, kontrola a koordinácia jednotlivých dodávateľov počas montáže, účasť na individuálnych a funkčných skúškach na stavbe, na strane objednávateľa, až do konečného odovzdania diela užívateľovi.
 • Kompletizácia užívateľskej dokumentácie od subdodávateľov, spracovanie a odovzdanie finálnej dokumentácie konečnému zákazníkovi (preberacie protokoly, certifikáty, návody na údržbu a prevádzku, a pod.).
Projekčné a dodávateľské služby v oblasti Elektro a Merania a regulácie
Spoločnosť BaDaK, s.r.o. vypracováva kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti elektro a merania a regulácie najmä v energetike, hutníctve, chemickom priemysle, ale aj v iných oblastiach priemyslu. Skúsený kolektív autorizovaných projektantov, s bohatými znalosťami a praxou pri svojej práci používa najmodernejšie pracovné prostriedky, čo je zárukou kvalitného a včasného plnenia svojich úloh.

Spoločnosť v rámci projektantských a dodávateľských služieb ponúka:
 • Spracovanie technicko- ekonomických štúdií v oblasti Elektro a Merania a regulácie
 • Spracovanie filozofie riadenia a riadiacich algoritmov,
 • Spracovanie Basic design,
 • Spracovanie Detail design a As built dokumentácie,
 • Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačného a montážneho materiálu,
 • Dodávka a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov, elektroinštalačného a montážneho materiálu,
 • Oživenie a celý rozsah skúšok včítane skúšok s technológiou na stavbe,
 • Zabezpečenie príslušných osvedčení a protokolov v súvislosti s dodanými zariadeniami a skúškami.
Projekčné a dodávateľské služby v oblasti informačných, bezpečnostných a požiarnych systémov
 • Štruktúrované kabeláže, dátové, metalické a optické siete,
 • Kamerové systémy,
 • Bezpečnostné systémy,
 • Dochádzkové systémy,
 • Systémy elektronickej požiarnej signalizácie.